Program czyste powietrze

zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji społecznych programu „Czyste powietrze” oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i efektywnym wdrożeniem tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów prac Rady Ministrów

ocena realizacji

a) Zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji społecznych programu „Czyste powietrze”

[prace nierozpoczęte]

Program „Czyste Powietrze” nie został opracowany. Pod pojęciem programu rozumiemy dokument, który zawiera diagnozę problemu, wyznacza kierunki działania, określa cele, a także harmonogram w jakim owe cele mają zostać osiągnięte. Nie możemy nazywać programem zbioru kilkunastu punktów (cyt. Ministerstwo Środowiska: „Program „Czyste Powietrze” to 15 rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów przyjętych przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 roku ). Realizacja każdego z tych działań powinna odbywać się w sposób strategicznie przemyślany i skoordynowany.

W styczniu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ogłosił w 14 punktach rekomendacje dla rządu, wśród nich znalazło się opracowanie programu „Czyste Powietrze” oraz zapewnienie o poddaniu go szerokim konsultacjom społecznym. Dotychczas nie odbyły się konsultacje, a dokument nie istnieje.

Jak zapewnia Ministerstwo Środowiska „konsultacje publiczne programu „Czyste Powietrze” planowane są na IV kwartał 2017 r. po przedstawieniu przez poszczególne resorty stanu, sposobu oraz terminu realizacji poszczególnych rekomendacji”.

Pomimo, że jest to ostatni punkt wśród rekomendacji powinien stanowić podstawę do dalszych działań i od tego programu powinniśmy rozpocząć realizację działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

b) Wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza

[postęp niedostateczny] 

Celem Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest monitorowanie stanu zaawansowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających z Programu. Ponadto Komitet zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania co dwa lata Radzie Ministrów sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza, w terminie do dnia 30 listopada, licząc od roku ogłoszenia Programu w Monitorze Polskim.

Przewodniczącym Komitetu jest Pan Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. W skład Komitetu weszli przedstawiciele, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wyznaczeni przez Ministra Finansów, Ministra Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród zaproszonych instytucji zabrakło jednak przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zabiegali o podjęcie działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza. Pomimo zapewnienia o zaproszeniu do obrad Komitetu Sterującego przedstawicieli Polskiego Alarmu Smogowego, ta deklaracja nie została spełniona, a ważny głos społeczeństwa został pominięty.

W 2017 roku odbyło się 6 spotkań Komitetu Sterującego, tj. 16 lutego 2017 r., 20 kwietnia 2017 r., 12 czerwca 2017 r., 28 lipca 2017 r., 5 września 2017 r. oraz 23 października

Spotkania były odpowiednio poświęcone:

• powołaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz przedstawicieli RP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, doraźnego Zespołu do Spraw Jakości Powietrza (ZJP);

• kolejne spotkanie w MS było wspólne dla ZJP i KS ds. KPOP i było poświęcone nadaniu większych uprawnień kontrolnych służbom kominiarskim w zakresie weryfikacji stanu indywidulanych instalacji spalania;

• nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, gminach uzdrowiskowych;

• harmonogramowi zadań do realizacji i wynikających z rekomendacji - tzw. Programu pt. „Czyste Powietrze”, w tym w szczególności w zakresie możliwości realizacji zadań nr 10 i 12, czyli „Wprowadzenia obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania badania spalin w trakcie kontroli drogowej” oraz „Wprowadzenia rozwiązań umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz okresowego ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich”;

• przepisom umożliwiającym kontrolę spalania paliw stałych, kontrolę wielkości emisji pyłów z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze bytowo - komunalnym;

• kwestiom zawartym w pkt. 13 rekomendacji zatytułowanych „Czyste Powietrze”, pn. „Wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego”;

• realizacji rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z wystąpieniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza - tzw. Programu „Czyste Powietrze”.

Żaden z powyższych punktów nie został zrealizowany.

TUTAJ pobierzesz całą odpowiedź.