Badanie jakości spalin

wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej

ocena realizacji

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt reguluje całokształt zagadnień związanych z badaniami technicznymi począwszy od wymagań dla kandydatów na diagnostów, zasad ich dopuszczania do zawodu diagnosty, systemu szkolenia, dopuszczania stacji kontroli pojazdów, nadzoru nad ich działalnością.

Projekt uwzględnia także kwestię wprowadzenia obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów. Archiwizacja/dokumentowanie tychże wyników pomiarów (tj. pomiarów emisji spalin emitowanych przez pojazdy) została uwzględniona w ww. pracach legislacyjnych dot. ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W tym kontekście należy wskazać – zwraca uwagę Ministerstwo Środowiska - iż zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym, badanie spalin emitowanych przez pojazdy wchodziło i wchodzi w zakres badania technicznego pojazdu i jest jego nieodłącznym elementem. Obecnie procedowany projekt jedynie uzupełnia tę kwestię o element konieczności archiwizowania wyników pomiarów.

Nie są prowadzone prace wprowadzające do polskich przepisów obowiązek badania spalin w trakcji kontroli drogowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że: „obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają na organ kontroli ruchu drogowego obligatoryjnego obowiązku badania spalin samochodowych w toku kontroli drogowej. Ponadto, w chwili obecnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia tego obowiązku do przepisów prawa krajowego.”

Według danych z Rządowego Centrum Legislacji projekt jest obecnie opiniowany: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290511.

 TUTAJ pobierzesz całą odpowiedź.