Badanie jakości spalin

wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej

ocena realizacji

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) procedowany był projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt reguluje całokształt zagadnień związanych z badaniami technicznymi począwszy od wymagań dla kandydatów na diagnostów, zasad ich dopuszczania do zawodu diagnosty, systemu szkolenia, dopuszczania stacji kontroli pojazdów, nadzoru nad ich działalnością.

Projekt uwzględnia także kwestię wprowadzenia obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów. Archiwizacja/dokumentowanie tychże wyników pomiarów (tj. pomiarów emisji spalin emitowanych przez pojazdy) została uwzględniona w ww. pracach legislacyjnych dot. ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W tym kontekście należy wskazać – zwraca uwagę Ministerstwo Środowiska – iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, badanie spalin emitowanych przez pojazdy wchodziło i wchodzi w zakres badania technicznego pojazdu i jest jego nieodłącznym elementem. Obecnie procedowany projekt jedynie uzupełnia tę kwestię o element konieczności archiwizowania wyników pomiarów. Nie są prowadzone prace nad wymogiem badania spalin w trakcie kontroli drogowej. 

Według danych z Rządowego Centrum Legislacji projekt został poddany weryfikacji przez Komisję Prawniczą i wciąż czeka na skierowanie do Sejmu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290511.

Nieistniejące już Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiadało też za stworzenie propozycji procedury dla kontrolujących stan techniczny pojazdów, wykrywającej usunięcie z pojazdu filtra cząstek stałych oraz stworzenia ewentualnych zmian legislacyjnych. Projekt zakładał dwa etapy:

I etap: opracowanie szczegółowej koncepcji procedury zawartej w pracy badawczej i przedstawienie jej do akceptacji;

II etap: opracowanie i przedstawienie procedury, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego szczegółową koncepcją procedury, wraz z opracowaniem propozycji zmian w przepisach prawa dotyczących: zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów; wyposażenia kontrolno-pomiarowego stacji kontroli pojazdów; a także warunków technicznych pojazdów lub uwzględnienie w pracy badawczej informacji o braku takiej konieczności.

Dodatkowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Policja prowadzi akcję o kryptonimie „Smog” w ramach której są kontrolowane pojazdy. Nie ma jednak krajowych statystyk ww. akcji i jej efektów.