Rozwój sieci stacji pomiarowych

rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych

ocena realizacji

Tak jak w poprzedniej ocenie, postęp w realizacji tego działania uznaliśmy za umiarkowany.

26 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawę – Prawo ochrony środowiska. Wprowadzono zmiany mające na celu podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. 26 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza wprowadzające obowiązek informowania o przekroczeniach norm jakości powietrza również w dni wolne od pracy. 1 stycznia 2019 r. weszła natomiast w życie ustawa zmieniająca ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektóre inne ustawy wprowadzająca reorganizację struktury inspekcji:

a) wszystkie zadania Państwowego Monitoringu Środowiska realizowane przez wojewódzkie inspektoraty stają się zadaniami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ),

b) w strukturach GIOŚ zostanie utworzone Centralne Laboratorium Badawcze (składające się z 16 laboratoriów funkcjonujących obecnie w ramach WIOŚ)

c) w ramach CLB utworzona zostanie krajowa sieć monitoringu powietrza.

Zapewnić to ma wg ustawodawcy jednolitość oraz skuteczne funkcjonowanie i finansowanie.

Od stycznia 2019 modelowanie i analiza danych dotyczących jakości powietrza są w całości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, krótkotrwałe prognozy mają być wkrótce także prezentowane w ramach portalu „Jakość powietrza”.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada zakup 426 urządzeń pomiarowych (w tym 20 stacji mobilnych) do 2020, co ma zostać sfinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Warto zaznaczyć, że mimo tych wszystkich zmian wciąż dużą barierę dla rozwoju monitoringu stanowi niedoinwestowanie Państwowej Inspekcji Środowiska – przez co niemożliwe jest skokowe zwiększenie ilości stacji monitoringu powietrza.