Pomoc ubogim

włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne koszty eksploatacji

ocena realizacji

Ocenę tego działania utrzymaliśmy na poziomie niedostatecznym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że przekazało do wojewodów informację o włączeniu kadry pomocy społecznej do działań związanych z promocją działań antysmogowych.

W ramach realizowanego przez NFOŚiGW projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej OZE” realizowane były też szkolenia dla pracowników socjalnych MOPS z zakresu efektywnego wykorzystania energii, możliwości pozyskania środków na wymianę nieefektywnych, zagrażających środowisku źródeł spalania. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Środowiska przygotowały i przekazały materiały informacyjne dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Niestety nawet ze strony internetowej MRPiPS zniknęła zakładka Program Czyste powietrze gdzie znajdowały się przydatne linki zawierająca odsyłacze do broszur Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Banku Gospodarstwa Krajowego, itp. Pracownicy socjalni nie są włączeni w pomoc przy programie Czyste Powietrze, co jest bardzo dużym zaniedbaniem, gdyż w ramach tego programu najbiedniejsi mogą uzyskać dofinansowanie do 90%. Najczęściej jednak nic o tym nie wiedzą, a znaczna część z nich nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku o dofinansowanie. Pomoc ze strony opieki społecznej jest tu niezbędna.