PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

..Opracowanie oraz szerokie konsultacje społeczne Programu „Czyste Powietrze” oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i efektywnym wdrożeniem niniejszych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów przy Radzie Ministrów.

ocena realizacji

Powołanie Pełnomocnika ds. Programu Czyste Powietrze przez Premiera Morawieckiego (marzec 2018 r.) przyspieszyło antysmogowe działania rządu. Ustanowienie tej funkcji oceniamy pozytywnie i w związku z tym postanowiliśmy podnieść ocenę tego działania z niedostatecznej na umiarkowaną.

Przez wiele lat widoczny był brak koordynacji pomiędzy resortami, co powodowało zastój w polityce na rzecz ochrony powietrza. Na przestrzeni ostatniego roku Pełnomocnik inicjował oraz uczestniczył w pracach rządu w obszarze zmian legislacyjnych tj. normy paliw stałych, standardy emisyjne kotłów oraz w pracach nad programem ulgi podatkowej, był również inicjatorem krajowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Pełnomocnik Premiera pełni również funkcję zarządczą w NFOŚiGW, jest zaangażowany w tworzenie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Widoczne jest jednak zbyt słabe umocowanie Pełnomocnika w strukturach rządu (który działa na podstawie zarządzenia Premiera a nie delegacji ustawowej i nie posiada odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego) co w naszej opinii ogranicza możliwości jego działania i koordynacji polityki antysmogowej.