STANDARDY EMISYJNE DLA KOTŁÓW

.. maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

ocena realizacji

Ocenę postępu w realizacji tego działania zdecydowaliśmy utrzymać na poziomie takim jak w poprzedniej ewaluacji programu Czyste Powietrze.

1 sierpnia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przyjął rozporządzenie określające wymagania emisyjne dla kotłów na paliwa stałe. W teorii dzięki tym przepisom sprzedaż kotłów innych niż klasa 5 stała się nielegalna od 1 lipca 2018 r. Niestety ze względu na poważne luki w przyjętych przepisach, pozaklasowe kotły („kopciuchy”) są w dalszym ciągu sprzedawane na polskim rynku. Przepisy można omijać stosując inną nazwę kotła. I tak kocioł na ciepłą wodę użytkową mimo, iż jest to dokładnie to samo urządzenie co kocioł do ogrzewania, nie podlega wymogom rozporządzenia. Podobnie jest z kotłami na biomasę niedrzewną (słomę). Rozporządzenie wyłączyło z wymogów emisyjnych te urządzenia. W rzeczywistości w tego typu kotłach spalane są zarówno węgiel jak i drewno. Wskutek tych niedopatrzeń do polskich domów wciąż trafiają dziesiątki tysięcy „kopciuchów”. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podjęło próby uszczelnienia rynku, co należy uznać za krok w dobrym kierunku. Projekt rozporządzenia eliminującego powyższe wady został wysłany do notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Jednakże sama nowelizacja rozporządzenia nie wystarczy do zatrzymania sprzedaży pozaklasowych kotłów, gdyż nie stworzono żadnego systemu kontroli rynkowej. W związku z tym sprzedaż „kopciuchów” jest w praktyce bezkarna. Aby Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole konieczne są zmiany w Prawie Ochrony Środowiska – zapowiadane od wielu miesięcy poprawki utknęły w miejscu.

Co ciekawe, wadliwa konstrukcja przepisów zwalnia z obowiązkowych norm emisyjnych urządzenia pochodzące spoza Polski (chodzi o kotły wyprodukowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym). Jeszcze na etapie konsultacji przepisów w 2017 r. polscy producenci wskazywali, iż zwalnianie zagranicznych kotłów z obowiązkowych norm jest podejściem niesprawiedliwym. Dopuszczono do kuriozalnej sytuacji, gdzie kocioł np. z Czech trafiający do sprzedaży w Polsce nie musi spełniać norm emisji pyłu, a taki sam kocioł od polskiego producenta ma obowiązek spełnić standardy.

Według MPiT projekt zmian legislacyjnych w Prawie Ochrony Środowiska zostanie przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów w połowie stycznia.

Już wkrótce Polski Alarm Smogowy opublikuje raport oceniający skutki luk prawnych i wadliwych przepisów.