Strefy czystego transportu

wprowadzenie rozwiązań umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz okresowego ograniczenia liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich.

ocena realizacji

Ocena tego działania pozostaje bez zmian tj. uznaliśmy, iż postęp jest umiarkowany.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych umożliwia samorządom gminnym tworzenie stref czystego transportu. Niestety zawiera ona szereg niejasności, m.in. nie sprecyzowano czy samorządy mogą wprowadzać strefy w oparciu o normy Euro, czy też możliwość wjazdu do strefy będą miały jedynie pojazdy z silnikiem elektrycznym, napędem na wodór czy gaz. W naszej opinii należy dopuścić tworzenie stref czystego transportu w oparciu o standard Euro – tak żeby oprócz pojazdów elektrycznych i na CNG do stref dopuścić pojazdy spełniające normy Euro. W innym przypadku strefy nie będą obejmować odpowiednio dużych obszarów miast, przez co nie przełożą się na poprawę jakości powietrza.

Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu zaczęła funkcjonować w Krakowie 5 stycznia 2019 r. Ma ona na razie charakter pilotażowy i ogranicza się do bardzo niewielkiego obszaru miasta. Strefa została wprowadzona na okres sześciu miesięcy.

W 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w której umożliwił gminom podwyżkę opłat za parkowanie z maksymalnie 3 złotych za godzinę do prawie 10 złotych, zmiany te zaczną obowiązywać w 2019 r. Takie narzędzie w ręku gmin umożliwi ograniczanie ruchu pojazdów w centrach miast.

Nie przyjęto natomiast żadnych przepisów, które umożliwiałyby okresowe ograniczenie ruchu samochodów, na przykład w dni o wysokim stężeniu zanieczyszczeń.

.