Badanie jakości spalin

wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej

ocena realizacji

Ocenę realizacji tego działania obniżyliśmy z „postęp niedostateczny” na „prace nierozpoczęte”.

W połowie grudnia 2018 r. Sejm przerwał trzecie czytanie projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w sprawie zmian w systemie badań technicznych pojazdów. Projekt ten uzupełniał kwestię badania spalin emitowanych przez pojazdy podczas badania technicznego pojazdu o element konieczności archiwizowania wyników pomiarów. W chwili obecnej nie są zatem prowadzone już żadne prace doszczelnieniem systemu badania emisji spalin w trakcie badań technicznych pojazdów. Nie są również prowadzone prace nad wymogiem badania spalin w tracie kontroli drogowej.

Odrzucono również propozycję zwiększenia kar za wycinanie filtrów DPF – wniosek zawierający stosowne poprawki do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń został odrzucony przez większość sejmową w listopadzie 2018 r. Jest to wysłanie sygnału dla tych którzy planowali wycięcie DPF, że taki czyn nie będzie ścigany. Rozmowy z mechanikami potwierdzają, że odrzucenie ustawy spowodowało nasilone zainteresowanie usuwaniem filtra DPF.

Instytut Transportu Samochodowego opracował raport zawierający propozycję procedury dla stacji kontroli pojazdów wykrywającej usunięcie z pojazdu filtra cząstek stałych (DPF) oraz zakresu ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Niestety prace legislacyjne w tym obszarze nie rozpoczęły się.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Policja prowadzi akcję o kryptonimie „Smog” w ramach której są kontrolowane pojazdy. W 2018 roku Policja sprawdziła 258 tys. pojazdów i zatrzymała prawie 5,5 tys. dowodów rejestracyjnych, z czego 3,2 tys. w związku z nadmierną ilością spalin. Nie są natomiast prowadzone prace legislacyjne, które wprowadzałyby obowiązkową kontrolę jakości spalin.

Niestety nie podjęto również działań, które ograniczyłyby import starszych samochodów osobowych z silnikiem Diesla.