Ochrona klinów napowietrzających

wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz rozważenie rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego

ocena realizacji

a) Wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta

Dotychczas brak jest regulacji mających na celu przeciwdziałanie blokowaniu klinów napowietrzających miasta.

Ministerstwo Środowiska zapewnia, że takie przepisy wejdą w zakres regulacji ustawy Kodeks urbanistyczno – budowlany, którego projekt zostanie przedstawiony w listopadzie 2017. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewnia że Kodeks zostanie skierowany do Sejmu RP w I kwartale 2018 r.

Z odpowiedzi wynika też, że trwają prace nad projektem zmian w niektórych ustawach, które mają zapobiegać zjawisku blokowania klinów napowietrzających. Ministerstwo Środowiska samo przyznaje , że wprawdzie projekt ten nie dotyczy wprost zagadnień związanych z przeciwdziałaniem blokowaniu klinów napowietrzających miast, jednak regulacje w nim zawarte sprzyjają zapobieganiu temu zjawisku.” Jest to np. przeciwdziałanie samowoli urbanistycznej poprzez wprowadzenie kar administracyjnych. To jednak nie pojedyncze budynki jednorodzinne są problemem, a bardziej duże inwestycje developerskie, które nie powstają bez uzyskania warunków zabudowy.

W tym przypadku wskazanym byłoby nałożenie na gminy obowiązku opracowania „atlasu przewietrzania miasta”, który posłużyłby do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów, których absolutnie nie można będzie zabudować. Problem z dnia na dzień się pogłębia dlatego konieczne są natychmiastowe działania w tym obszarze. Już teraz należy podjąć działania, których celem będzie ochrona terenów zielonych i zapobieganie nadmiernemu i niekontrolowanemu betonowaniu miast. Jeżeli takie działania nie zostaną podjęte natychmiast, kolejne kliny przewietrzania zostaną zabudowane, a problem będzie się rozrastał.

b) rozważenie rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego;

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad Projektem ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Projekt ma na celu wzmocnienie zawodu urbanisty poprzez uregulowanie sposobu nabywania przez nich kwalifikacji koniecznych do wykonywania zawodu. Wspomniany projekt przekazany został 1 września 2017 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. W chwili obecnej trwają prace związane z analizą uwag zgłoszonych w ramach ww. procesów.

W naszej ocenie to działanie nie ma większego wpływu na poprawę jakości powietrza w Polsce.