Rozwój innowacji

.. utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza

ocena realizacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) nie stworzyło jak do tej pory sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza. Należy jednak zaznaczyć, iż projekty dotyczące rozwoju technologiami niskoemisyjnych, można składać m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Według informacji udzielonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w ramach POIR w 2017 r. finansowanie otrzymało 17 projektów związanych z poprawą jakości powietrza. Większość wspieranych dotychczas projektów dotyczy emisji przemysłowych, transportu niskoemisyjnego czy pomiarów jakości powietrza. Znacznie mniej jest projektów odnoszących się do głównego źródła emisji zanieczyszczeń w Polsce tj. niskiej emisji z ogrzewania budynków. Łączna kwota dofinansowania z POIR w 2017 r. wyniosła 51 milionów złotych. W opinii Polskiego Alarmu Smogowego stworzenie dedykowanego programu dla technologii niskoemisyjnych umożliwiłoby stymulowanie projektów, które mają największy potencjał w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń (w ramach takiego programu rząd powinien definiować priorytety niskoemisyjne odpowiadające obszarom gdzie występuje największy problem z emisjami zanieczyszczeń). Program taki przyczyniłby się do rozwoju polskich technologii bezemisyjnych i niskoemisyjnych w obszarach takich jak technologie grzewcze, technologie poprawiające efektywność energetyczną budynków, odnawialne źródła energii czy też czyste technologie w ciepłownictwie systemowym. Mając na względzie ogromne wyzwania modernizacyjne przed jakimi stoi polskie budownictwo taki program powinien zostać jak najszybciej uruchomiony. Niewątpliwie taki program przyczyniłby się do budowy przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu.