Programy finansowe

priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny z każdej złotówki poniesionych nakładów

ocena realizacji

Zaangażowanie NFOŚiGW w ochronę powietrza oceniamy jako niedostateczne. Nie dość, że nie nastąpiła zapowiadana przez rząd priorytetyzacja środków na działania prowadzące do jak najszybszej poprawy jakości powietrza, to NFOŚiGW bardzo mocno ograniczył swoje zaangażowanie w realizację programów ograniczenia niskiej emisji (odchodząc od realizacji trzeciego etapu programu KAWKA) i nie oferując w zamian nowego programu.

Stworzenie odpowiednich programów eliminujących niską emisję, tj. wspierających wymianę źródeł ciepła emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń oraz termomodernizację, jest obecnie jednym z ważniejszych wyzwań w ramach programu Czyste Powietrze. Zanieczyszczenia z domowych palenisk są bowiem głównym źródłem emisji pyłów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych czy dioksyn1.Około 70% domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewanych jest za pomocą kotłów węglowych – to około 3,5 miliona budynków. Jednocześnie ok. 70% domów znajduje się w złym lub bardzo złym stanie energetycznym (ok. 40% domów nie posiada żadnego docieplenia ścian zewnętrzach) 2

Dotychczasowe programy dotacyjne niejednokrotnie trafiały do odbiorców, którzy tego wsparcia nie potrzebowali, jednocześnie wsparcie nie docierało do ludzi najuboższych. Konieczna jest więc pilna priorytetyzacja środków oraz określenie roli NFOŚiGW w działaniach dla czystego powietrza. Niezbędne jest również stworzenie oddzielnych programów dla ludzi zagrożonych i niezagrożonych ubóstwem energetycznym.

W odpowiedzi na wysłane zapytania Fundusz przytacza długą listę projektów, które, zdaniem Funduszu, mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza. Niestety z nielicznymi wyjątkami (jak rozwój sieci geotermalnych czy miejskich sieci ciepłowniczych) nie odnoszą się one do głównego źródła problemu, a więc właśnie potrzeby wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych. NFOŚiGW przytacza takie programy jak BOCIAN czy REGION bądź PROSUMENT. Jednak programy te ukierunkowane są na redukcję emisji CO2 i nie zawierają żadnych celów ilościowych czy wymogów dotyczących ochrony powietrza. Przykładowo, choć z programu PROSUMENT można uzyskać kredyt preferencyjny na instalację kotłów na biomasę – to Fundusz nie określił w zasadach finansowania wymogów emisji pyłu czy benzo[a]pirenu dla nowych instalacji, pozostawiając to w gestii Wojewódzkich Funduszy. Dość powiedzieć, że słowa „zanieczyszczenie powietrza” nie pojawia się ani razu w opisach tych programów. Program Bocian jest nakierowany na wsparcie znacznie większych źródeł niż kotły domowe i również nie zawiera żadnych wymogów dotyczących emisji zanieczyszczeń z nowych instalacji. Fundusz przywołuje też wsparcie dla poprawy efektywności budynków publicznych – jednak budynki publiczne ogrzewane paliwami stałymi należą do wyjątków, zatem działanie to, skądinąd słuszne, trudno nazwać kluczowym dla poprawy jakości powietrza w Polsce.

Wspierany przez NFOŚiGW rozwój sieci ciepłowniczych czy geotermalnych, choć jak najbardziej potrzebny, nie stanowi rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza. Domy jednorodzinne w dużej mierze znajdują się w zabudowie rozproszonej, gdzie podłączenie sieci się po prostu nie opłaca. Zaś źródła geotermalne, poza nielicznymi terenami np. Podhale, nie obejmują terenów najsilniej dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza.

W odpowiedzi na zapytanie NFOŚiGW przyznaje, że z „wymienionych programów służących poprawie jakości powietrza likwidacja lokalnych źródeł ciepła i zastąpienia ich bardziej sprawnymi lub podłączenia do sieci ciepłowniczej możliwa była w ramach programu Kawka – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii i tylko ten program zawierał warunek wymiany.” Jak już pisaliśmy NFOŚ odstąpił od realizacji tego programu.

TUTAJ pobierzesz całą odpowiedź.

1 Poland’s Informative Inventory Report 2017, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
2 Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2013, Instytut Ekonomii Środowiska