Ochrona przed ubóstwem energetycznym

opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”

ocena realizacji

Należy odnotować, iż po raz pierwszy rząd dostrzegł problem ubóstwa energetycznego. Jak do tej pory uboższe gospodarstwa były wykluczone z programów pomocowych, ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiedniego wkładu własnego czy niemożność prefinansowania inwestycji. W efekcie dotacje trafiały do bardziej majętnej części społeczeństwa.

W tym punkcie zdecydowano się na podniesienie oceny z postęp niedostateczny na umiarkowany ze względu na rozpoczęcie przez rząd prac nad mechanizmem wspierającym gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym. Prace w tym obszarze koordynowane są przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Na początku kwietnia 2018 rząd poddał konsultacjom społecznym projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który ma na celu wsparcie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła u najuboższych osób.

Według zapowiedzi rządu pilotaż programu skierowanego do gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym ma być realizowany w 33 miastach, które znajdują się na liście WHO najbardziej zanieczyszczonych miejscowości. Obecnie w dwóch miastach trwają zaawansowane prace nad opracowaniem programów wsparcia termomodernizacji i wymiany kotłów dla najuboższych gospodarstw domowych (Skawinie i Krakowie). Program redukcji ubóstwa energetycznego powinien objąć wszystkie miejscowości w regionach, które przyjęły uchwały antysmogowe zobowiązujące mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych kotłów.

Ministerstwo Energii, któremu przypisano ten obszar nie wykazało żadnej aktywności poza zorganizowaniem dwóch spotkań grupy roboczej ds. ubóstwa energetycznego.