Normy jakości paliw stałych

pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw

ocena realizacji

Normy jakości dla paliw stałych oraz znowelizowana ustawa o systemie kontroli i monitorowania jakości  paliw do tej pory nie zostały przyjęte, pomimo że jest to jedno z kluczowych narzędzi do poprawy jakości powietrza i było zapowiadane na I kwartał 2017 roku. Oznacza to, że w dalszym ciągu nie ma praktycznie żadnej kontroli nad tym co jest sprzedawane na składach węglowych.

Ustawa o systemie kontroli i monitorowania jakości paliw została skierowana do prac parlamentarnych. Może to być przełomowy akt prawny, który pozwoli na wprowadzenie kontroli nad tym co jest sprzedawane jako węgiel. Sprzedawca będzie miał obowiązek przedstawić kupującemu świadectwo jakości węgla. Odmowa, brak świadectwa lub rozbieżność między parametrami jakościowymi zapisanymi na świadectwie, a rzeczywistą jakością danej partii węgla będzie karane. Niestety, załączone do projektu ustawy rozporządzenie ustanawiające normy jakości węgla jest tak skonstruowane, że w wyniku przyjęcia tych dwóch aktów prawnych nie zostanie wyeliminowany ze sprzedaży do gospodarstw domowych praktycznie żaden węgiel. Dalej będzie można sprzedawać odpady węglowe (muł i flot). Nie zostanie zatem zrealizowany jeden z dwóch podstawowych celów ustawy – uniemożliwienie spalania odpadów węglowych oraz nieodpowiedniej jakości węgla w domowych piecach i kotłach. Nadal sprzedawany będzie węgiel o wysokiej zawartości siarki, popiołu czy wilgoci oraz o niskiej kaloryczności. 

Różnice między rekomendacjami ekspertów, a propozycjami rozporządzenia pokazuje poniższa tabela:

Normy jakości paliw stałych.

Normy jakości paliw stałych.

Przypominamy, że punkt ten miał być zrealizowany w pierwszym kwartale 2017 roku. Przy okazji ostatniej oceny Ministerstwo Energii informowało, że ustawa miała trafić do Parlamentu w listopadzie 2017 roku. Również w listopadzie miały być sfinalizowane prace nad rozporządzeniem. Wszystko wskazuje na to, że również w przyszłym sezonie grzewczym nadal będzie można palić słabej jakości węglem (w tym odpadami węglowymi), gdyż wiele osób zaopatruje się w węgiel na zimę już latem, a do tego czasu rozporządzenie nie wejdzie w życie.