Obowiązek podłączenia do sieci

wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób aby minimalizować związane z tym koszty

ocena realizacji

Ministerstwa nie udzieliły żadnych informacji, które mogłyby świadczyć o tym, że rozpoczęto prace nad wprowadzeniem obowiązkowego stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich.

Obowiązek taki powinien zostać jak najszybciej wprowadzony (na obszarach, na których istnieją techniczne i ekonomiczne warunki rozwoju sieci ciepłowniczych), gdyż ciepło sieciowe jest jednym z najlepszych rozwiązań grzewczych jeśli chodzi o ochronę jakości powietrza. W regionach, które przyjęły uchwały antysmogowe został wprowadzony obowiązek wymiany istniejących wysokoemisyjnych kotłów, tak zwanych kopciuchów. Z punktu widzenia ochrony powietrza gospodarstwa domowe, które mogą podłączyć się do sieci ciepłowniczej powinny być zobligowane właśnie do takiego rozwiązania. Wybór kotła na paliwo stałe w takich przypadkach byłby rozwiązaniem niekorzystnym dla ochrony powietrza.

Ministerstwo Energii odpowiedziało, że obowiązek realizacji tego punktu leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa/Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, że jest to działanie leżące po stronie Ministerstwa Energii. To jeden z wielu przykładów, który ujawnia zupełny brak koordynacji we wdrażaniu rekomendacji.

Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Infrastruktury odwołują się do art. 7b Ustawy Prawo Energetyczne, który co prawda wprowadza obowiązek podłączania się do sieci, ale co istotne, dotyczy on tylko obiektów w których przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej niż 50 kW - a więc w zdecydowanej większości przypadków nie ma zastosowania do domów jednorodzinnych, gdzie moce kotłów są mniejsze.